بررسی عناصر داستانی در متن پهلوی کارنامة اردشیر بابکان

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استاد بازنشستة پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

اسطوره‌های کهن در روند بازآفرینی در دوره‌های بعدی، ویژگی‌های اساطیری، شخصیت‌های خداگونه، خرق عادت و قداست خود را می‌بازند و در مجموع از آنها داستانی با بن‌مایه‌ها و عناصر کهن باقی می‌ماند. در این پژوهش، کارنامة اردشیر بابکان ـ یکی از این داستان‌های برجای مانده از اسطوره‌ ـ را بر اساس عناصر داستانی موجود در آن می‌کاویم و ویژگی‌های داستانی و روایی آن را مورد توجه قرار می‌دهیم. این عناصر عبارتند از: درون‌مایه، حقیقت‌مانندی، پیرنگ، کشمکش، شخصیت‌پردازی، زاویة دید، صحنه‌پردازی، گفتگو و لحن. وجود این عناصر در این متن، نشان‌دهندة ساختار داستانی در آن است. یکی از نتیجه‌های چنین پژوهشی، می‌تواند اثبات وجود بنیاد‌های داستان‌پردازی در ایران باستان و بررسی ویژگی‌های آن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Fictional Elements in the Pahlavid Text of “The Deeds of Ardeshir Bābakān”

نویسندگان [English]

  • Muhammad Taqi Rāshed Muhassel 1
  • Seyedeh Fātima Musavi 2
1 Professor at Institute for Humanities and Cultural Studies
2 M.A student of Ancient languages and cultures at Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

In the course of being recreated and reproduced in later periods, old myths undergo a great deal of changes in their mytheological characteristics, godlike characters, extraordinary features, and sacredness. Finally, what is left from them is just a story which only possesses some ancient settings and very old elements. In this study, "the deeds of Ardeshir-e-Bābakān" a story left from mythology is examined on the basis of its fictional and narrative features. The elements considered in this study are the following: plot, verisimilitude, theme, conflict characterization, point of view, setting, the tone and dialogue. The fact that these elements all exist in the text of "the deeds of Ardeshir-e-Bābakān indicates that it has the structure of a story. One of the implications of this story can be proving the existence of the elements of story-telling in ancient Persia.The study can also be employed for the investigation of the above-mentioned elements in the stories belonging to ancient Persia .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deeds of Ardeshir-e-Bābakān
  • elements of short stories
  • story-telling
  • Ancient Persia