دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-126 

علمی-تخصصی

1. بررسی عناصر داستانی در متن پهلوی کارنامة اردشیر بابکان

صفحه 1-24

محمد‌تقی راشد محصّل؛ سیّده فاطمه موسوی


4. حماسه‌های رستم و خاندانش

صفحه 59-72

نسترن صفاری؛ مظاهر مصفا؛ ژاله آموزگار


5. خواب در شاهنامه

صفحه 73-92

احمد گلی؛ رقیه رجبی


6. عوامل چشم‌زخم در شعر شاعران فارسی

صفحه 93-110

غلامحسین غلامحسین‌زاده؛ محمود روح‌الامینی؛ افسون قنبری


7. نامجویی در شاهنامه

صفحه 111-126

رحمان مشتاق‌مهر؛ اصغر برزی