نامجویی در شاهنامه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

در بنیان داستان‌های حماسی ایران، صدها موضوع بشری است که چشم عالم را به حیرت افکنده، امّا موضوع «نامجویی» از درخشندگی بیشتری برخوردار بوده است. نام و نامجویی، نقش‌های گوناگونی را در داستان‌های حماسی شاهنامه رقم زده و مضامین مختلفی را به خود اختصاص داده است. پهلوانان شاهنامه برای به دست آوردن نام، به پیکار برمی‌خیزند و برای حفظ آن، جان می‌بازند. نام، عالی‌ترین خواستة فردوسی و پهلوانان شاهنامه است که در این مقاله، آن را کلیدی‌ترین واژة داستان‌های باستانی ایران معرفی کرده‌ و از منسجم‌ترین و شاخص‌ترین مؤلّفه‌ها در حماسة ملّی ایران قلمداد کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seeking Fame in the Shāhnāmeh

نویسندگان [English]

  • Rahman Moshtaq Mehr 1
  • Asqar Barzi 2
1 Associate Professor at Azarbayejan Tarbiat Moalem [Teacher- training] University
2 Ph.D student at Azarbayejan Tarbiat Moalem [Teacher Training ] University
چکیده [English]

In the heroic realm of Iran’s literature a great number of motifs have attracted the attention of the scholars; however, throughout centuries in the Shāhnāmeh, the motif of fame and fame-seeking may be the most conspicuous. Honor and fame play very significant roles in the Shāhnāmeh by Ferdosi. Fame has adopted several motifs and the heroes in the Shāhnāmeh all attempt to achieve fame and are sacrificed for it. Fame is the greatest wish of the heroes in the Shāhnāmeh. It is among the most integrated motifs in Iran’s greatest national epic. The present article attempts to introduce fame as the most pivotal element in Iran’s ancient tales and as one of the most integrated and outstanding elements in the Shāhnāmeh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fame
  • Honour
  • motif
  • Rostom
  • Ferdosi
  • Shāhnāmeh
  • taboo