دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-141 

علمی-تخصصی

1. تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی

صفحه 1-13

علی تقوی؛ ابوالقاسم رادفر


2. نقد بلاغی بیت معروفی از شاهنامه

صفحه 15-27

داریوش ذوالفقاری؛ نرگس محمد‌ی‌بدر