دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-141 
2. نقد بلاغی بیت معروفی از شاهنامه

صفحه 15-27

داریوش ذوالفقاری؛ نرگس محمد‌ی‌بدر