بازتاب باورهای نجومی در خمسۀ خواجوی کرمانی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

ایرانیان در گذشته، مانند بیشتر اقوام، خورشید و اختران را با تأمل و اندیشه می‌نگریستند. به این علت، دربارۀ آسمان ـ که بخشی از فرهنگ و اساطیررا تشکیل می‌دهد ـ باورها و تفکراتی به ادبیات راه پیدا کرد و ادیبان فارسی‌زبان کم‌وبیش با علم نجوم آشنا شدند و اصطلاحات و تعبیرهای این دانش را وارد شعر و نثر کردند، تا جایی که نام ستارگان، سیارات، صورت‌های فلکی، ... وگرایش‌های ذهنی عامه دربارۀ آنها، سراسر ادب فارسی را فرا گرفت و زیباترین تعبیرها، افسانه‌ها و صورت‌های خیالی را آفرید. در این مقاله، ابتدا علم احکام نجوم و باورهای شکل‌گرفته پیرامون آن، در خمسۀ خواجو به شیوۀ کتابخانه‌ای بررسی شده و سپس، به روش تحلیلی ـ توصیفی به‌نگارش درآمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reflection of Astronomical Beliefs in Khwaju Kermani's Khamseh

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Sarfi 1
  • Raziyeh Afazel 2
1 Associate Professor at Kerman Shahid Bahonar University
2 M.A. of Persian Language and Literature at Kerman Shahid Bahonar University
چکیده [English]

Like most nations, ancient Iranians pondered on the sun and stars. Beliefs and thoughts which were part of culture and myths were introduced to literature, too, and Persian literary men became almost familiar with astronomy, and brought terminology and concepts of the science in poetry and prose, so that name of stars, planets and constellations as well as public attitudes about them engulfed all of the Persian literature, and created the most glamorous concepts of fiction and fictional images. In this article astrology and beliefs about them (Khwaju Kermani's Khamseh) are studied in a library research method through descriptive-analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khwaju
  • Khamseh
  • astrology
  • Beliefs
  • Skies