زیباشناسی شر بررسی تطبیقی جایگاه شر در نگاه فردوسی و شکسپیر با توجه به داستان «ضحاک ماردوش» و نمایشنامۀ «مکبث»

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این نوشتار، درپی واکاوی دو اثر از دو زبان مختلف و از دو دوران مختلف تاریخی هستیم که بحث آنها یکی از دغدغه‌های دائمی بشر یعنی رویارویی با شر است: فردوسی از سویی و شکسپیر از سوی دیگر. ابتدا از نظرگاهی ساختارگرایانه به بررسی دو اثر خواهیم نشست و همسانی‌ها و تفاوت‌های زبان‌شناختی و ادبی متون را برمی‌شمریم و نشان می‌دهیم که دو اثر در سطح گفتمان روایت ساختاری مشابه دارند و ازمنظر نشانه‌شناسی نیز وجوه مشترک فراوانی به‌طور غیرمستقیم در هر دو اثر وجود دارد؛ آنگاه متن را از نظرگاه هرمنوتیکی تأویل می‌کنیم. آنچه در اینجا اهمیت ویژه‌ای دارد، نگاهی است که به شکلی متفاوت به مقولۀ ادبیات تطبیقی انجام می‌شود و آن وجود یک جبر زمانی در خلق آثار هنری است که در آن، مسئلۀ تکرار زمانی بیشتر توجه می‌شود تا مسئلۀ برخورد‌های بینافرهنگی دو ملت؛ تکراری که کم و بیش از مسائلی سرچشمه می‌گیرد که دغدغه‌های دائمی بشر در زندگی‌اش بر روی زمین است و تفسیرهای دگرگونه و متفاوت آدمی در پاسخ‌دهی به آنها و عدم دستیابی به این مهم.
در این مقاله، دو اثر و جهان‌های آنها در روندی که به آن اشاره شد، ردگیری می‌شود و در بخش‌های پایانی مقاله، دربارۀ نگاهی ازلی/ ابدی (کیهانی) به مقوله‌های مطرح‌شده در زمان جاودانۀ آن بحث می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Aesthetics of Evil A Comparative Study of Evil in Ferdowsi's Story of "Zahhak-e Mar Dosh" and Shakespeare's "Macbeth"

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Radfar 1
  • Ahmad Kia 2
1 Professor at the Institute of Humanities and Cultural Studies
2 M.A. Student of Performing Arts at Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The present article deals with two works from two different languages and two different historical eras that has the same theme of "facing evil". A structural analysis of the linguistic and literary similarities and differences shows a common structural narrative. From the point of view of semiology there are so many common features. Following that a hermeneutic point of view is used for the interpretation of the two texts. The main point in this article is having a different view toward comparative literature through force of time in which the repetition in time is more important than the differences between the two cultures. This repetition in time is one of the ceaseless concerns of human beings which produce different interpretations by human beings.
In the present article the two works of art and their worlds are compared with each other. The last part deals with an eternal view toward the time period in which these two works of art were created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative
  • Ferdowsi
  • Shakespeare
  • Zahhak
  • Macbeth
  • evil