مبناى فکرى ابن‏سینا در شکل‏گیرى قصیدة عینیّه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

قصیده عینیّه، منظومه علمى سرشار از عناصر شعرى و ظرایف ذوقى در بیان احوال نفس است که نمودى برجسته از فلسفه باطنى ابن‏سینا به‌شمار مى‏رود. وى با دستمایه‏اى از معرفت شهودى و اشراقى و حکمت ذوقى، به آفرینش این چکامۀ شگرف همّت گمارد تا مگر نفس را پس از هبوط، از وضع رقّت‏بار زمینى رهایى بخشد و به جایگاه بلند آسمانى‏اش بازگرداند، مشروط بر اینکه به زیور علم و عمل آراسته شده باشد.
نویسنده در این مقاله مى‏کوشد که با نگرش تحلیلى به بحث در مبناى فکرى شیخ در خلق این قصیده بپردازد و پس از نقد و بررسى آرای گوناگون در این خصوص، حقیقت امر را روشن سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thinking Principles in the Composition of Eyniyyeh Ode by Ibn Sina

نویسنده [English]

  • Alireza Mirza Mohammad
Associate Professor at Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The Ode of Eyniyyeh is full of poetic elements and delicate and elegant artistic taste in the definition of soul which shows Ibn Sina' philosophy. With an intuitive and illuminist cognition and taste of wisdom, he created this ode in order to free selfness from this earthly world and return it to its place in heaven with the prerequisite of science and practice.
Through an analytical attitude, the writer tries to discuss the principles behind the composition of this ode and make a clear judgment out of the different ideas surrounding its composition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Ode of Eyniyyeh
  • Ibn Sina
  • oriental philosophy
  • Dievine Knowledge
  • human soul
  • descension
  • Quranic mysticism
  • optional return
  • Alavi Saying