پیوند معنایی میان حکایت اصلی و حکایت‌های فرعی در قلعۀ ذات صور مثنوی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مولانا در مثنوی از اسلوب خاصّ قصّه گویی استفاده کرده است. او در این شیوه، حکایت‌های بسیاری را در دل یک حکایت بزرگ گنجانده و مثل‌ها و حکایتواره‌های بسیاری را با داستان اصلی خود همراه کرده است. آیا او فکر معیّنی را دنبال می‌کرده است، یا آوردن حکایت‌ها فقط بر اثر عملکرد زنجیرۀ تداعی و بدون جهت‌گیری روشنی صورت گرفته است؟ به عبارت دیگر، آیا میان حکایت اصلی و حکایت‌های فرعی، ارتباط معنوی روشنی وجود دارد؟ در این مقاله ضمن بررسی داستان دژ هوش‌ربا یا قلعۀ ذات صور در دفتر ششم مثنوی، کوشیده‌ایم ارتباط معنایی میان حکایت اصلی و حکایت‌های فرعی روشن شود. در این تحلیل از روش تجزیۀ متن به واحدهای معنایی کوچک‌تر و کشف رابطۀ واحدهای معنایی جزئی با معنای اصلی، مطابق روش‌های نقد ساختاری گرمیا ـ منتقد فرانسوی ـ استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interlocking Meaningful Connections between the Main Anecdote and the Sub-stories in “Dezhe-Housh-roba” in Mathnavi

نویسنده [English]

  • Maryam Musharraf
Associate professor at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Mawlānā has followed a special type of story-telling in Mathnavi. He has incorporated several anecdotes inside each main anecdote and has joined them together by several parables. Some basic questions which attract one’s attention are the following: Has Mawlānā had any special intention in this regard? Has he included these anecdotes only for the sake of following a chain of associations without any clear or specific purpose? In other words, are there any relationships between the main stories and the sub-anecdotes? The author of this study has attempted to deal with the story of Dežh-e-Houshrobā in the sixth book of Mathnavi and find the relations between the main story and the sub-anecdotes in this work. In this study, the text is divided into smaller chunks and the relation between the chunks become analyzed based on the model given by the French structuralist critic Gremias.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mawlavi
  • Mathnavi
  • anecdote
  • interlocking connections
  • Dežh-e-Housh-robā