«هفده سلسله» حلقة مهمی از سلسله تالیفات جوانمردان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور

3 دانش آموخته دانشگاه پیام نور نجف آباد

چکیده

ایرانیان از دیرباز  رادی و جوانمردی را از اصول اساسی و رایج زندگی خود می دانستند. این اندیشه پس از اسلام با آموزه های اسلام آمیخت و به شکل باورهای فتیان و جوانمردان به حیات خود، ادامه داد. آثار بسیاری درباره عقاید و باورهای جوانمردان به رشتة تحریر درآمده است که  بسیاری هنوز تصحیح نشده اند. «هفده سلسله» یکی از دستنویس های ارزشمند فتیان عصر صفویه است  که توسط حسین علی شیرازی به خط نستعلیق تحریر شده است. موضوع این اثر اصول علمی و عملی فتیان در زندگی اجتماعی، و به ویژه در مشاغل و حرف گوناگون است. این اثر دارای بیست و سه باب و در موضوعات مختلف فتوّت نگاشته شده است از جمله: نمد مالی، چگونگی احوال طریقت، سر تراشیدن آدم صفی علیه السلام، کار خبازان، اسباب چهار ضرب، اثبات کرباس و سنگ و ترازو، سلاخان و قصابان، اسباب فوطه لنگ و .... از ویژگی های عمدة آن می توان به انتساب آداب فتوّت به انبیا و امامان، استفاده از آیات و احادیث، به کارگیری اشعار نادر فارسی، و اشتمال بر لغات و واژگان کمیاب مرسوم در میان فتیان نام برد. تنها نسخة خطی این اثر درکتابخانه ملی به شماره 32179 نگهداری می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hefdah Selsele" is an important loop of the sling of Fityan manuscripts

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ebrahim Irajpour 1
  • Hamid reza Ghanooni 2
  • Parisa Saberi Dastjerdi 3
1 Associate Professor of Persian Language and Literature, Payame Noor University
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Payame Noor University
3 Graduate of Payame Noor University of Najafabad
چکیده [English]

 
"Seventeen dynasties" is one of Fatian's most valuable handwritings during the Safavid era, written by Hussein Ali Shirazi on the Nastaliq line. Its subject is the scientific and practical principles of Fatian in social life, and especially in various professions and languages. This work has twenty-three books and has been written on various topics of the photographer, including: the financial form, the guidance and the Master, the Abjad and the Tariq, the shaving of the Adam Safi (as), the great sins, the work of bakeries, the four multipliers, the proof of the bears and the stone and the scales, the Fateh Lang and...
The main features of this text can be attributed to the attribution of traditions to the prophets and imams, the use of many verses and hadiths, the use of Persian poems, common vocabulary and common vocabulary among Fatian. The only version of this work is kept at the National Library of Iran under No. 32179, in which we will present a full introduction of the typology and bibliography to this edition

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hefdah Selsle
  • fatiyan
  • Hossein Ali Shirazi
  • Safavid era
  • occupations and professions
 
1-     ابن بطوطه،( 1361) سفرنامه ابن بطوطه ، ترجمه محمد علی موحد، انتشارات علمی و فرهنگی،2ج، چاپ سوم.
2-     جوان آراسته، امیر، زمستان (1390) «فتوّت اسلامی و جایگاه اخلاق در حرفه ورزی» ، پژوهشنامه اخلاق، شماره 14،ص 37- 56.
3-     رضوی، سید مسعود،(1391) تاریخ و فرهنگ جوانمردی،انتشارات اطلاعات،چاپ اول.
4-      ریاض، محمد،(1370)آثار و احوال میر سید علی همدانی،انتشارات مرکز تحقیقات فارسى ایران  و پاکستان‏،چاپ اول.  
5-     سُلَمی، ابوعبدالرحمان(1385) جوانمردی و جوانمردان (کتاب الفتوه)، ترجمه دکتر قاسم انصاری،انتشارات حدیث امروز.
6-      سعدی، مصلح الدین(1338) کلیات سعدی، تصحیح محمد علی فروغی،  امیر کبیر، تهران.
7-     ــــــــــــــــــــ(1368) بوستان سعدی، تحقیق غلامحسین یوسفی خوارزمی، تهران.
8-     ـــــــــــــــــــــ (1338)  دیوان اشعار ، امیرکبیر ، تهران .
9-   شفیعی کدکنی، محمد رضا، زمستان (1384) «سعدی در سلاسل جوانمردان»مجله مطالعات عرفانی، شماره 12 .  
10 – ــــــــــــــــــــــــــــــــ (1386)  قلندریه در تاریخ، سخن،چاپ اول.
11-  شیرازی ، حسین علی(1396) هفده سلسله ، به تصحیح پریسا صابری ، اصفهان (پایان نامه کارشناسی ارشد)
12- صدیق ایمانی، مصطفی(1387) «هفده سلسله» مجله کتاب ماه هنر شماره 121، ص 42-57
13-عنصر المعالی، کیکاووس بن وشمگیر(1378)  «قابوس نامه»، به کوشش غلامحسین یوسفی،انتشارات علمی و فرهنگی،چاپ نهم.
14   – فردوسی، ابوالقاسم ،(1373)« شاهنامه» به کوشش سعید حمیدیان، تهران : نشر قطره.
15    کاشانی، کمال الدین عبدالرزاق(1369)تحفهٌ الاخوان فی خصائص الفتیان، تصحیح محمد دامادی، انتشارات علمی و فرهنگی.
16- گلچین معانی، احمد،( 1342) «فتوّتنامه ناصری»، مجله فرهنگ ایران زمین شماره 111، ص92-101.
   17- مجله آموزش و پرورش(1356) «گود مقدس»، شماره 4 ص228-229.
18- ناصرخسرو، ابومعین (1370) دیوان اشعار» به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
19 - واعظ کاشفی سبزواری، مولاناحسین (1350)«فتوّت نامه سالطانی»، به اهتمام محمد جعفر محجوب، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.