دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 28، شهریور 1398 
«هفده سلسله» حلقة مهمی از سلسله تالیفات جوانمردان

صفحه 101-127

10.30465/cpl.2019.4010

محمد ابراهیم ایرج پور؛ حمیدرضا قانونی؛ پریسا صابری دستجردی