دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 29، اسفند 1398 
بررسی و تحلیل کارکرد حُسن‌طلب در قالب‌های شعر فارسی

صفحه 55-92

10.30465/cpl.2020.4622

منوچهر تشکری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ کاظم جعفری نیک