نقش شاعرانگی ذهن در آثار تصحیحی زنان بر اساس نظریه رونالد واردف

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی،

2 دکتری زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان و استاد مدعو دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

        مبحث شاعرانگی ذهن ازجمله مباحث نوین در زبان­شناسی به‌ویژه زبان­شناسی و جنسیت است. این مبحث در دستگاه فکری رونالد وارداف، بهتر و علمی­تر، ساخته‌وپرداخته شد اگرچه پیش از او، پژوهشگرانی هم بودند که درباره مفهوم آن بدون وضع اصطلاحی خاص صحبت کرده بودند. شاعرانگی ذهن به‌طور مختصر به این امر اشاره دارد که ذهن برخی افراد به‌ویژه زنان، گاهی از راه­های غیرمرسوم متن شناسانه، به معنای مناسبی از یک بیت یا بخشی از یک شعر دست می­یابند. یک اثر تصحیحی کامل، غالباً دارای سه بخش: مقدمه، تصحیح متن و مسائل پیرامتنی است. بخش پیرامتنی خود به انواع فهرست‌ها، واژه‌نامه، تعلیقات و نیز توضیح و تفسیر برخی ابیات و ترکیب‌های سخت، تقسیم می­شود. در این مقاله برمبنای مبحث شاعرانگی ذهن، به بررسی توضیحاتی که در دو تصحیح مهم یعنی تصحیح حدیقه‌الحقیقه سنایی از مریم حسینی و تصحیح خمسه نظامی از سامیه بصیر مژده‌ی، ارائه‌شده، پرداخته می­شود. از نتایج اصلی این مقاله، همخوانی روش توضیح و تفسیر ابیات مهم دو اثر به دست مصحّحان برمبنای روش مرسوم در این مبحث است. علّت انتخاب این دو مصحّح زن، اشاره‌ای است که وارداف به عملکرد بهترِ زنان نسبت به مردان در معنا تراشی برای ابیات، کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of poetry of the mind in women's correctional works based on Ronald's theory.

نویسندگان [English]

  • Abass Ali Vafaee 1
  • Farideh Khajehpour 2
1 Professor of Department of Persian Language and Literature, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabatabai University,
2 PhD in Persian Language and Literature, Lecturer at Farhangian University and Visiting Professor at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The theory of poetical mind is one of the most innovative and newest subjects in linguistics specially the gender and linguistics. This theory has been investigated more by Ronald wardhaugh, although there were some scholars who had talked about this subject before him. Some of these critics were Abram Tarasov and Andrea Lazard. Wardhaugh especially has explaind about this theory in his own book: a survey of applied linguistics. This theory briefly says that some scholars, especially women’s mind can achieve the correct and suitable meaning of a part of a poem I an unusual way of interpreting and meaning them in this essay we are going to consider two important corrections of manuscripts meaning hadigha alhaghigha by Maryam hoseini and khamseye nizami by samie basirmozhdehi. Some of the most important results are adaptability of the way of interpreting poetries in two corrections with wardhaugh,s theory.
Key words: correction, poetical mind theory, Ronald wardhaugh, hadigha al haghigha, nizami,s khamseh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • correction
  • poetical mind theory
  • Ronald wardhaugh
  • hadigha al haghigha
  • nizami
  • s khamseh
پرین، لاورنس.(1371). شعر و عناصر شعری، ترجمه غلامرضا سلگی، تهران: سعید نو.
رستگار فسایی، منصور.(1381). فرهنگ لغات و ترکیبات شاهنامه، شیراز: دانشگاه شیراز، چاپ سوم.
سنایی غزنوی، مجدود بن آدم.(1382). حدیقه‌الحقیقه، تصحیح مریم حسینی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
-------------------.(1364). حدیقه‌الحقیقه، تصحیح مدرس رضوی، تهران: علمی و فرهنگی.
مدرّس رضوی، محمدتقی.(1361). تعلیقات حدیقه‌الحقیقه سنایی غزنوی، تهران: علمی، چاپ دوم.
نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف.(1378). کلیات نظامی، تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران: سوره.
نظامی گنجوی، ابو محمد الیاس بن یوسف.(1366). خسرو و شیرین، تصحیح و تعلیقات بهروز ثروتیان، تهران: انتشارات توس.
نظامی گنجوی، ابو محمد الیاس بن یوسف.(1376). خسرو و شیرین، تصحیح و تعلیقات دکتر برات زنجانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نظامی گنجوی، ابو محمد الیاس بن یوسف.(1363). خسرو و شیرین، تصحیح و حواشی وحید دستگردی (سبعه حکیم نظامی، جلد دوم: خسرو و شیرین و هفت­پیکر)، تهران: انتشارات علی‌اکبر علمی، چاپ دوم.
- نظامی گنجوی، ابو محمد الیاس بن یوسف.(1383). خمسه، سامیه بصیر مژده‌ی، تهران: دوستان.
- نظامی گنجوی، ابو محمد الیاس بن یوسف.(1385). هفت‌پیکر، تصحیح هلموت ریتر، تهران: اساطیر.
- ...............................................................(1382). اقبال‌نامه، تصحیح برات زنجانی، تهران: دانشگاه تهران.
- ...............................................................(1381). هفت‌پیکر، تصحیح بهروز ثروتیان، تهران: امیرکبیر.
- .........................................................(1379). هفت‌پیکر، تصحیح برات زنجانی، تهران: زوّار.
- Calamari, Henrik. (2006). The poetical mind and eminent literary commentaries, Toronto: literature and science magazine, number 13, pp 132- 148.
- Tarasov, Abram. (1981). A consider of poetries by 20 modern poems in Russia, Moscow: Lenin.
- Wardhaugh, Ronald.(1978).A Survey of Applied Linguistics, University of Michigan Press.
- …………. (1985). Investigating Language: Central Problems in Linguistics,