کارکرد نماد در حکایتی از هفت‏پیکر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند

چکیده

یکی از انواع نقد ادبی نقد اسطوره‏ای است که برگرفته از نظریات یونگ در زمینة ناخودآگاه جمعی است. کار منتقد اسطوره‏ای بررسی کهن‏الگوهای اثر ادبی به‌مثابة بازتاب‏های ناخودآگاه جمعی ذهن شاعر یا نویسنده در اثر ادبی است؛ کهن‏الگوهایی که در نهاد ناخودآگاه ذهن مردمان قوم یا جامعه یا فراتر از آن، کل بشر، ساری و جاری است. ذهن آدمی این عقاید و رفتارهای اسطوره‏ای را اغلب به شیوه‏ای نمادین در‏می‏آورد. یکی از اشکال بروز این کهن‏الگوها به شکل نماد، علاوه‌بر خواب و رؤیا و ...، خلاقیت‏های ادبی است.
هفت‏پیکر نظامی از آثاری است که سرشار از نمادهای اسطوره‏ای و کاربردهای کهن‏الگویی است. در این مقاله سعی شده با استفاده از امکاناتی که الگوی روان‏شناسی یونگ در زمینة ناخودآگاه جمعی به‌دست داده است و نظر نورتروپ فِرای در زمینة میتوس‏ها، حکایتی منظوم از این اثر بررسی شود تا کارکردهای نماد در این حکایت روشن شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Symbol in Three Parts of the Structure of a Narrative from Haft Peykar

نویسندگان [English]

  • Kazem Dezfoulian 1
  • Mostafa Malek Paien 2
1 Professor of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University
2 M.A. of Persian Language and Literature, Shahid Birjand University
چکیده [English]

One of the different kinds of literary criticism is mythological criticism which is a
method born out of Yung’s theories on collective unconscious. A mythological critic’s
task is to analyze the archetypes of a literary work as representations of the collective
unconscious of the writer or the poet’s mind; archetypes which are prevalent in that
society or people’s mind or above that, in all humanity. Human’s mind often turns
such archetypal beliefs and behaviors into symbolic ways, and one manifestation of
the appearance of such archetypes as symbols alongside dreams and sleep, etc. is
literary creations.
Nizami’s Haft Peykar is a work full of mythical symbols and archetypal applications.
In this essay, it is tried to offer an analysis of a verse narrative of this work using the
tools that Yung’s psychological model in relation to collective unconscious and also
Northrop Frye’s theories on mythos give us in order to shed light on the symbolic
applications of this narrative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • myth
  • archetype
  • Symbol
  • Mythos
  • Haft Peykar
  • narrative