بررسی بیت‌هایی از شاهنامه در ویرایش جلال خالقی مطلق

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (نویسندة مسئول)

2 استاد زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

با این‌که تاکنون کوشش‌های بسیاری برای ویرایش شاهنامه و پیراستن آن از دست‌بُردهای کاتبان بعدی انجام یافته است، به‌نظر می‌رسد که هنوز تا رسیدن به سخن اصلی فردوسی و اعتماد قاطع به ویرایش‌های موجود، راه درازی در پیش باشد. یکی از کوشش‌های گران‌سنگِ سال‌های اخیر ویرایش دکتر جلال خالقی مطلق است. این نوشتار با دقیق‌شدن در دست‌نویس‌ها و به کمک قرینه‌ها و منابع تکمیلی، بیت‌هایی از این ویرایش را زیر ذره‌بین نهاده و در هر مورد پیشنهادهای تازه‌ای مطرح کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Selected Lines of Shahnameh in J. Khaleghi-Motlagh's Edition

نویسندگان [English]

  • Seyavash Jafari 1
  • Abolghaseme Radfar 2
چکیده [English]

Although many efforts have been made to edit and complete Shahnameh or cleanse its
unoriginal lines, it appears that there is still a long way ahead of us to get to Ferdowsi's
original words and rely on present editions. One of the splendid such attempts in
recent years is that of Dr. J. khaleghi-motlagh's. This article is concentrated on some
lines of this edition with a critical look at the manuscript copies by focusing on the
resources, using complementary evidences and references and offers some suggestions
for each case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edition of Shahnameh
  • Ferdowsi
  • Khaleghi-motlagh's edition
  • Moscow edition
  • Ajam in Shahnameh
  • Sa'adloo manuscript
  • Florence manuscript.