بررسی روابط قدرت حکومت، عشق و سرمایه در داستان ویس و رامین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران .

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز.اهواز، ایران

چکیده

منظومه ویس و رامینیک داستان عاشقانه پارتی از فخرالدین اسعد گرگانی شاعر قرن پنجم است که در آن مسئله­ی عشق و ازدواج بر مبنای ساختارهای اجتماعی پیش از اسلام مطرح شده است. فارغ از عشق ممنوع و ریشه‌های شکل گیری آن در این داستان، می‌توان آن را نمودی از برتری قدرت و چگونگی شکل‌گیری مقاومت در برابر گفتمان غالب قدرت محسوب داشت. ما در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روابط میان اعمال قدرت حکومت و سرمایه از یک سو و عشق و عواطف انسانی از سوی دیگر پرداخته‌ایم. نتایج پژوهش نشان می­دهد که عکس­العمل شخصیت­های این داستان در مقابل قدرت متفاوت است. «شهرو» تسلیم قدرت سرمایه می­شود. عکس­العمل «ویرو» در برابر قدرت حکومت ایستادگی است؛ اما درنهایت تسلیم آن می­شود. «ویس» با استفاده از قدرت عشق به جنگ سرنوشتی می­رود که به طور ناخواسته بر وی تحمیل شده است و روند رو به تکاملی را نیز در این مسیر طی می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationships between Government Power, Love, and Capital in Wiss and Ramin's Story

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Joukar 1
  • Fatemeh Hayatdavoudi 2
1 Associate Professor of Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 PhD student in Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz،, Ahvaz, , Iran
چکیده [English]

Wiss and ramin's poem is a romantic love story by fakhroddin asad gorgani, a fifth-century poet in which the issue of love and marriage is based on pre-Islamic social structures. Apart from the forbidden love and the roots of its formation in this story, it can be seen as a manifestation of the superiority of power and how the formation of resistance to the dominant discourse of power. In this research, by descriptive-analytical method, we have examined the relationship between the exercise of power by government and capital on the one hand and human love and emotions on the other. Research results shows that the reaction of the characters in this story to power is different. "Shahro" surrenders to the power of capital. Viro's reaction is to resist the power of the government, but eventually surrender. Wiss uses the power of love to wage a fateful war that has been unintentionally imposed on him, and he is on an evolutionary path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wiss and Ramin
  • Power
  • Government
  • Love
  • Capital
الف: کتاب
-         اسعد گرگانی، فخرالدین (1337). ویس و رامین. به اهتمام محمدجعفر محجوب. تهران: بنگاه نشر اندیشه.
-         اسلامی ندوشن، محمدعلی(1370). جام جهان­بین. چاپ پنجم. نشر جامی.
-         دریفوس، هیوبرت؛ لوئیز، فیلیپس(1394). میشل فوکو فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک. ترجمه حسین بشیریه. چاپ دهم، تهران: نی.
-         شعیری، حمیدرضا(1395). نشانه- معناشناسی ادبیات: نظریه و روش تحلیل گفتمان ادبی. تهران: مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس.
-         شولتس، دوان(1386). روانشناسی کمال. ترجمه گیتی خوشدل. چاپ چهاردهم. تهران: پیکان.
-         صفا، ذبیح­الله (1381). تاریخ ادبیات در ایران. ج 1. تهران: ققنوس.
-         کانت، ایمانوئل(1384). معنای تاریخ کلی در غایت جهان وطنی. ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی. انتشارات نقش و نگار.
-         فرتر، لوک(1386). لویی آلتوسر. ترجمه امیر احمدی آریان. تهران: مرکز.
-         فوکو، میشل(1393). دانش و قدرت. ترجمه محمد ضیمران. چاپ هفتم. تهران: هرمس.
-         _________ (1388). تاریخ جنون. ترجمه­ی فاطمه ولیانی. چاپ هفتم. تهران: هرمس.
-         ________ (1395). نبردی برای نجابت و چند گفتگوی دیگر. ترجمه محمدرضا اخلاقی­منش. تهران: انتشارات مصدق با همکاری انتشارات جامی.
-         ________ (1382). سوژه و قدرت، در: میشل فوکو، فراسوی ساختگرایی و هرمنیوتیک، هیوبرتدریفوس و پل رابینو. ترجمه حسین بشیریه. نشر نی، چاپ سوم.
-         مزداپور، کتایون(1382). گناه ویس. انتشارات اساطیر.
-         معین، محمد(1363). فرهنگ معین. تهران: امیرکبیر.
-         میلز، سارا(1397). میشل فوکو. ترجمه مرتضی نوری. چاپ چهارم. تهران: مرکز.
-         یورگنس، ماریان؛ لوئیز، فیلیپس(1392). نظریه و روش در تحلیل گفتمان. ترجمه هادی جلیلی. چاپ سوم. تهران: نی.
ب: مقاله
-         اسلامی ندوشن، محمدعلی(1349). «آیا ویس و رامین یک منظومه ضد اخلاق است؟». مجله (ماهنامه) نگین. شماره 64، 9-11.
-         آقا گل­زاده، فردوس(1386). «تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات». ادب­پژوهی. شماره­ اول. بهار.
-         بهیان، شاپور(1389). «روش­شناسی میشل فوکو». مجله علوم اجتماعی. سال چهارم. شماره8
-         تقوی کوتنایی، علیرضا(1395). «بررسی و تحلیل عنصر شخصیت در ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی». مجموعه مقالات نخستین همایش ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی و مطالعات زبان شناختی. همدان. موسسه نامی سخن هگمتانه.
-         حاکمی، اسماعیل؛ زواریان، راضیه(1390). «بررسی جایگاه زن و عشق در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی». فصلنامه­ی تخصصی زبان و ادبیات فارسی. شماره 10. زمستان. صص 107-91.
-         سدیدپور، سمانه سادات؛ قانعی­راد، محمدامین(1393). «سیر تحول مفهوم جنون در متون ماندگار ادب فارسی». متن­شناسی ادب فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. شماره دوم. تابستان. صص 42-23.
-         عبدی، لیلا؛ صیادکوه، اکبر(1392). «بررسی دو شخصیت اصلی منظومه ویس و رامین بر اساس الگوی سفر قهرمان». مجله ادب­پژوهی. شماره24. تابستان. صص147-129.
-         کریمی، روح­الله (1394). «بازگشت جاودان به مثابه ژرف­ترین اندیشه چنین گفت زرتشت». مجله غرب‌شناسی بنیادی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال ششم. شماره دوم. پاییز و زمستان. 113-89.
-         محجوب، محمدجعفر (1371). «نظری به سیر عشق در داستان ویس و رامین». مجله ایران‌شناسی. سال چهارم. صص 469-511.
-         مینورسکی، ولادیمیر (1335). «ویس و رامین، ترجمه مصطفی مقربی». فرهنگ ایران زمین. شماره 4: 3-73.