دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 33، پاییز و زمستان 1400 
4. تحلیل سرعت روایت در منظومۀ مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی

10.30465/cpl.2022.5899

فریده طهماسی سرقلی؛ امیدوار مالملی؛ سید علی سهراب نژاد


13. کارآگهان و کارآگهی در شاهنامه فردوسی

10.30465/cpl.2022.6596

حسین صحراگرد؛ حسن حیدری؛ علی صباغی؛ جلیل مشیدی