دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 33، اسفند 1400 
کارآگهان و کارآگهی در شاهنامه فردوسی

صفحه 239-270

10.30465/cpl.2022.6596

حسین صحراگرد؛ حسن حیدری؛ علی صباغی؛ جلیل مشیدی


تحلیل سرعت روایت در منظومۀ مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی

صفحه 271-289

10.30465/cpl.2022.5899

فریده طهماسی سرقلی؛ امیدوار مالملی؛ سید علی سهراب نژاد