دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 32، شهریور 1400 

علمی-پژوهشی

تحلیل بن‌مایه‌های گنوسی در مصیبت‌نامه عطار

صفحه 1-30

10.30465/cpl.2021.5331

محدثه ابراهیم زاده؛ فرانک جهانگرد


بررسی حساب جُمل و ریاضی در دیوان انوری

صفحه 217-235

10.30465/cpl.2021.5591

وحید علی بیگی؛ محمد امیر عبیدی نیا؛ علیرضا مظفری