دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 32، بهار و تابستان 1400 
6. بررسی حساب جُمل و ریاضی در دیوان انوری

10.30465/cpl.2021.5591

وحید علی بیگی؛ محمد امیر عبیدی نیا؛ علیرضا مظفری