دیوان طالب؛ طالبِ تصحیح: پیشنهادهایی برای تصحیح ابیاتی از کلّیات اشعار طالب آملی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکدة دانشنامه‌نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛

10.30465/cpl.2021.5795

چکیده

طالب آملی از بزرگ‌ترین شاعران سبک هندی است و دیوان وی شایستة تحقیق و تدقیق. دیوان کلیات وی در سال 1346 و 1391 به تصحیح محمدطاهری شهاب منتشر شده است. برای سهولت بررسی، در نوشتار حاضر، خطاهای تصحیح این دیوان به هفت بخش تقسیم شده است: 1. تصحیف و تحریف (شامل 14 بیت)؛ 2. فاصله‌گذاری میان کلمات (2 بیت)؛ 3.اسقاط حرف یا حروف (4 بیت)؛ 4.افزایش حروف (1 بیت)؛ 5. تقدیم و تأخیر کلمات (1 بیت)؛ 6. بی‌توجهی به اصل موازنه و تقابل در تصحیح (1 بیت)؛ 7. غلط‌های چاپی و املایی (53 بیت). تصحیح ابیات با توجه به‌بررسی وزن، قافیه، معنی، شواهد از خود شاعر یا سبک هندی، سابقه در سنّت ادبی فارسی صورت گرفته و با نسخ موجود تطبیق و راستی آزمایی شده و عمده پریشانی‌های این متن از تصحیف و تحریف، سقط و فروافتادگی، زیادت و تکرار، تقدیم و تأخیر و خطای املایی است. این بررسی لزوم تصحیح مجدد اثر را آشکار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Talib’s Divan; it needs correction: Suggestions for the Editing of Taleb Amoli’s Collected Poems

نویسنده [English]

  • Asghar Esmaeili
Assistant Professor, Encyclopedia Research Institute, Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Talib Amoli is one of the greatest poets of Hindi style, and his Divan deserves, research, and inspection. His CompleteDivan is corrected by Mohammad Taheri Shahab and published in 1361 and 1391. For ease of analysis, in the present article, the errors in the correction of Talib Amoli,s Divan have been classified into seven parts: (1) misreading and misrepresentation (14 lines); (2) spacing among words (2 lines); (3) missing letter or letters (4 lines); (4) letter aditions (1 line); (5)disordering in lexis (1 line); (6) overlooking of the co-occurrence principle in correction(1line); (7) misspelling and typographical errors (53 lines). The corrections of the verses have been informed by an investigation of the rhythms, rhymes, meanings, cues and clues from the poet himself or from Hindi style, and cues and clues from the tradition in Persian literature, and the majority of the corrections include the correction of misreadings and misrepresentations, missed lexis, wrong additions and repetitions, disordering of verses, and misspellings.This analysis necessitates re-correction of the Divan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talib Amoli
  • Complete Divan
  • correction
  • misreading
  • editing