الگوی بررسی زبان غنایی- روایی درمنظومه‌های عاشقانه فارسی (مطالعه موردی: بررسی مهمترین منظومه‌های عاشقانه فارسی از آغاز تاپایان قرن هشتم هـ )

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی(گرایش ادب غنایی) دانشگاه اصفهان. اصفهان، ایران.

10.30465/CPL.2023.7567

چکیده

بخشی از نقد جدید صرف بررسی ویژگی‌های زبان آثار ادبی شده است. در زبان فارسی عمده پژوهش‌‌ها در زمینه زبان عرفان و زبان حماسه انجام گرفته و تاکنون الگویی برای بررسی زبان غنایی-روایی ارائه نشده است. به منظوردستیابی به یک الگو برای بررسی زبان غنایی- روایی، پنج سطح: آوایی، دستوری، محتوایی، واژگانی و بلاغی در چهارده منظومه مهم عاشقانه فارسی به شیوه استقرای تام بررسی شد. نرم افزارسیمیا و فیش نگار نور3درتحلیل و طبقه بندی داده‌هااستفاده شدند. نوع پژوهش تحلیلی – توصیفی می‌باشد و می‌توان این نتایج را حاصل این بررسی دانست: ازحیث وزن هزج مسدس با زحافات عمدتا محذوف است. ردیف فعلی مورد توجه است. مخرجگاه غالب، سایشی است. واژگان حوزه معنوی و وجدانیات، عناصر طبیعی و عناصر بزم جزء وجوه مهم این زبان هستند.وجود فعل در اواسط ابیات یا مصراع‌ها، محذوف بودن افعال و بالتبع آن آهنگ افتان ابیات به‌چشم می‌خورد. افزایش ضمایر گسسته من و ما می‌تواند درونگرایی منظومه‌ها را افزایش می‌دهد. ازنظر پرکاربردترین صنایع بلاغی، استعاره مصرحه مرشحه، استعاره مکنیه، تشبیه با طرفین مقید، اضافه تشبیهی و تشبیه بلیغ وجوددارد.افزایش جملات انشایی،افزایش اوصاف و اطناب، افزایش مبالغه، بسامد بالای حضور فعال زنان و زبان زنانه و لطیف ازدیگر ویژگی‌های این زبان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pattern of lyrical-narrative language study in Persian Verse (Case study: A study of the most important Persian Verse from the beginning of Persian poetry to the end of the eighth century AH)

نویسنده [English]

  • Parvaneh Saneei
Ph. D of Persian Language and Literature (Lyrical literature), University of Isfahan,Isfahan,Iran.
چکیده [English]

Part of the new critique is devoted to examining the language features of literary works. In Persian, most researches have been done in the field of mysticism and epic language and so far no model has been presented for studying lyrical-narrative language. In order to find a model for the study of lyrical-narrative language, five levels: phonetic, grammatical, content, lexical and rhetorical in fourteen important Persian Vers were studied in a complete induction manner. Simia software and Noor 3 receiver software were used in data analysis and classification. The type of research is analytical-descriptive and these results can be considered as the result of this study: In terms of prosodic Meter, the Hazaj is mostly Category n amount of six omitted . The current row is of interest. The predominant denominator is abrasion. The words of the spiritual realm and consciences, natural elements and festive elements are among the important aspects of this language. The presence of the verb in the middle of the verses or shutters, the omission of the verbs and, consequently, the Calm tone of the verses are noticeable. Increasing the discrete pronouns” me” and “us” can increase the introversion of the Verse. In terms of the most widely used rhetorical industries, there is the metaphor of Morashahe, Implicit metaphor, simile with both sides bound, Additional simile and Baligh simile. Increased  Emotional sentences, increased descriptions and Circumlocution, increased exaggeration, high frequency of active presence of women and feminine and delicate language are other features of this language.
Keywords: Linguistic pattern, Lyrical language, Verse.
Introduction
The method of this research is to provide a model for examining the lyric-narrative language in romantic poems by using the views of several Western theorists as well as the theorists’ opinions. This criterion has the ability to check different linguistic indicators and can determine the distinctive features of the Ghanaian language. To achieve this goal, fourteen important Persian romantic poems from the beginning of Tapayan of the 8th century AH (about 65000 verses) were analyzed. Because usually, the bold combination of epic, mystical and lyrical literary types is evident in romantic poems. This research is evaluated in the method of total induction in the extracted indicators of the lyrical language in order to be suitable for the proposed benchmark model. The proposed pattern of studying the lyrical language by this research is predicted in five levels: first level: phonetic and musical level. second level: vocabulary level. third level: rhetorical and literary level. Fourth level: grammar indicators. The fifth level of resource indicators.
Discussion
Examining the characteristics of lyrical-narrative language
3-1- Examining phonetic and musical characteristics
A: Prosodic weight
  Hazaj weight is the best option for inducing a lyrical tone in romantic songs.
B: Radif: It is very important to be melodious in lyrical language and it is one of the important elements of creating a song in Radif poetry. According to this research, the frequency of the current row in the most important romance systems is higher than other rows.
C: Phonology (combination of sounds): In the lyrical language, abrasive sounds usually take precedence over other sounds, and this is taken from the soothing effect of these sounds. Khishumi and Rwan are also influenced by abrasive sounds, and they often facilitate expression in all types of literature.
2-3- Examining the lexical features of the lyrical-narrative language
A: Type of vocabulary: By examining more than 200 lyrical words in the discussed systems, this research was able to achieve these details in the field of lyrical-narrative vocabulary: 1- Elements and natural words: in the lyrical language of this group, including all kinds of flowers, plants, Animals and heavenly bodies are 2-Elements of God 3-Elements of luxury and aristocracy 4-Words related to the beloved 5-Spiritual and conscientious elements 6-Parts of the body
2-3- Examining the lexical features of the lyrical-narrative language
A: Type of vocabulary: By examining more than 200 lyrical words in the discussed systems, this research was able to achieve these details in the field of lyrical-narrative vocabulary: 1- Elements and natural words: in the lyrical language of this group, including all kinds of flowers, plants, Animals and heavenly bodies are 2-Elements of God 3-Elements of luxury and aristocracy 4-Words related to the beloved 5-Spiritual and conscientious elements 6-Parts of the body
3-3- Examining the grammatical characteristics of lyrical-narrative language
3-3-1- Verbs: Verbs are mostly omitted in lyrical language. Also, the frequency of using simple and descriptive verbs is the highest.
B: The position of the verb: the original in the lyrical language is the softness and melody of the beat. For this reason, if the verb is not deleted in the sentence, the location of the verb is either in the middle of the stanza, or based on the composition of the Persian language, the verb is located at the end of the stanza, which can be rowed or rhymed.
3-3-2- Noun: Pronouns: Introversion is one of the most important features of lyrical literature. Among the methods that determine the degree of introversion of the work is the frequency of pronouns. There are many pronouns “me” and “ma” in lyrical literature.
3-4- Examining the most used rhetorical features of the lyrical-narrative language
Ghanaian language is one of the complex languages due to its beauty. The high frequency of literary arts such as: metaphor, simile, irony, allusion, etc. causes the lyrical language to have a difficult linguistic level.
3-5- Examining the content characteristics of lyrical-narrative language
3-5-1- description
3-5-2- Being non-fictional
3-5-3- High frequency of presence of women and girls
3-5-4- Feminine and gentle language
Conclusion
Based on this research, the following model can be effective for examining lyrical-narrative language:
Lyrical-narrative language is mostly omitted in romantic poems due to the weight of hazj mesads with zahafat, and the musical richness of this language is increased by choosing this Bahr Aroozudi. Also, in order to increase the rhythm of the verses, the current row and mainly simple and descriptive verbs are of interest. The presence of documentary verbs can play an important role in the dynamics of verses and images. The proper phoneme of this language is in the denominator of abrasive sounds. In terms of the type of words, the high frequency of the words of the spiritual and emotional domain, natural elements (plants, animals, heavenly bodies) and other elements are among the important aspects of this language. The presence of verbs in the middle of verses or stanzas, the absence of verbs, and consequently the rhythm of the verses are very important in lyrical-narrative language. Increasing the discrete pronouns me and us can increase the introversion of the systems and bring them closer to the lyrical pole. In terms of the most widely used rhetorical techniques, this language is inclined to the metaphor of the expository metaphor, metaphorical metaphor, simile with bound parties, simile addition, and eloquent simile, and with these techniques, it adds to the complexity of this language. Increasing the compositional sentences helps to increase the rhythm of the verses and brings peace to the verses. Also, the increase of adjectives and adverbs in this language moves the poem from news to narration and emphasizes the narrative element. Increasing exaggeration strengthens the dimension of realism instead of imaginative exaggerations. The high frequency of the active presence of women and feminine and gentle language makes the lyrical-narrative language different from other languages.
 
 

الف: منابع فارسی
- پارساپور، زهرا(1383). مقایسه زبان غنایی و حماسی با تکیه بر خسرو وشیرین و اسکندرنامه نظامی، تهران: دانشگاه تهران.
- پویان، مجید(1391)، سبک‌شناسی آوایی شعر حافظ شیرازی با توجه به دیدگاه‌های موریس گرامون، بهارادب، س5، ش3، صص39-45.
- جواری،محمدحسین.(1383).انواع ادبی، تبریز: یاس نبی.
- حق‌شناس، علی محمد(1374)، «مقالات ادبی زبان شناختی»، چ2، تهران: نیلوفر.
- خواجوی کرمانی، کمال الدین(1350)، «گل و نوروز، به کوشش کمال عینی»، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- ذاکرالحسینی، محسن (1377). «پساوند شاهنامه»، درنامواره دکترمحمودافشار، به‌کوشش ایرج افشار و محمد رسول دریاگشت، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمودافشار.
- ذاکری، گیتا و همکاران(1396). «آوا و معنا در شاهنامه»، مجله شعر پژوهی (بوستان ادب)، س9، ش1، بهار، پیاپی31، صص98-120.
- ذاکری کیش، امید(1396)«داستان‌های عاشقانه، گونه غنایی یا روایی؟»، مجله زبان و ادبیات فارسی( نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز، س 70، بهار و تابستان، ش235، صص 39-56.
- زرین‌کوب، عبدالحسین (1372)، شعر بی‌دروغ و شعر بی‌نقاب،چ4، تهران: نی.
- سمیعی، احمد(1385). «وصف طبیعت در شعر غنایی فارسی»، نامه فرهنگستان، ش8،صص117-139.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا.(1393). صورخیال در شعر فارسی، چ دوازدهم، تهران: آگه.
- شمیسا، سیروس. (1389). انواع ادبی، چ پنجم، تهران: فردوس.
 
- شمیسا، سیروس. (1381)، نقد ادبی، چ3، تهران: فردوس.
- صفوی،کورش.(1383). از زبانشناسی به ادبیات، نظم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
- صورتگر، لطفعلی (1348)، منظومه‌های غنایی ایران، چ2، تهران: ابن‌سینا.
-عظیمی،محمدجواد.(1388) موسیقی شعرحافظ. تهران: نشردانشگاهی.
- عمران‌پور، محمدرضا(1384). «عوامل ایجاد و تغییر و تنوع و نقش لحن در شعر»، فصلنامه پژوهش‌های ادبی، س3، ش9و10، صص 127-150.
- فتوحی، محمود(1385). بلاغت تصویر، تهران: سخن.
- فشارکی، محمد(1372). رسائل عروض سیفی و قافیه جامی، تهران: دانشگاه تهران.
- محمدابراهیمی، آسیه (1397)، تبیین زبان غنایی در منظومه خسرو وشیرین نظامی و نظایرآن، رساله دکترا، به راهنمایی حسین آقاحسینی، دانشگاه اصفهان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
- مشتاق مهر، رحمان و سرداربافکر.(1395). «شاخص‌های صوری و محتوایی ادب غنایی»، پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، س14،ش26، بهار و تابستان.
- ناتل خانلری، پرویز(1347)، «زبان شعر»، مجله سخن، دوره 18، آبان.
- نظری، ماه(1389)، «ردیف در سبک عراقی»، فنون ادبی، س2،ش1، بهار و تابستان،صص 36-50.
- نظامی، الیاس بن یوسف.(1388). خسرو وشیرین، تصحیح حسن وحید دستگردی، به کوشش دکترحمیدیان، تهران:قطره،چ9.
- وحیدیان کامیار، تقی .(1369). وزن و قافیه در شعر فارسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
ب: منابع لاتین
-Hinton, Nicholas(1994), Sound Symbolism, Cambridge: Cambridge university press.
-Janis, B, Nuckolls(1999), »Annuall Review of Anthropology«, Vol28.