کلیدواژه‌ها = شعرفارسی
اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی

دوره 8، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 39-62

ابوالقاسم رادفر؛ علیرضا فولادی؛ زهرا پارساپور؛ رقیه فراهانی


نشانه‌های زیبایی پیکرین در ادب پارسی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-19

زهرا آقابابایی خوزانی