نویسنده = رحمان مشتاق مهر
تعداد مقالات: 2
1. مآخذ نویافتة 75 رباعی از دیوان کبیر مولانا با تکیه بر نزهة المجالس

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.30465/cpl.2020.5763

رحمان مشتاق مهر؛ یدالله نصراللهی؛ مهناز نظامی عنبران


2. مآخذ استشهادات شعری فارسی مکتوبات مولانا و تکملة آن

دوره 8، شماره 3، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-104

رحمان مشتاق مهر