کلیدواژه‌ها = اوستا
تنوع تدفین ایرانی باستان در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.30465/cpl.2023.45370.3206

سیروس نصراله زاده


بررسی سیر حضور اسطورۀ ماهی در مهرپرستی، اوستا و متون پهلوی، متون حماسی و عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

زهرا عسگری


مقایسة صفات و خویش‌کاری‌ها‌ی سروش در شاهنامه با متون مزدیسنی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 125-144

حسین حیدری؛ محدثه قاسم‌پور


نشانه‌های زیبایی پیکرین در ادب پارسی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-19

زهرا آقابابایی خوزانی