دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1393 
5. تحلیل انتقادی گفتمان صوفیانه در گلستان سعدی

صفحه 87-120

نسرین فقیه ملک مرزبان؛ مرجان فردوسی