دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-141