دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-154