دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی-پژوهشی

نگاهی دیگر به تصحیح ابیاتی از دیوان سوزنی سمرقندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

اصغر اسمعیلی


نقش القاگری هم‌خوان‌ها در نمود جنسیت در شهرآشوب‌های فارسی (مطالعۀ موردی: مهستی گنجوی و امیرخسرو دهلوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

زهرا اسمعیل‌یان آذری؛ نرگس اسکویی؛ حسین داداشی


منظومۀ حماسی «رونقِ انجمن» و تأثیرپذیری آن از شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

صادق ارشی؛ ایوب مرادی


حکایت شیخ صنعان: بازگشتِ موقتِ امر سرکوب‎شده و تثبیت امر هنجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

فواد مولودی؛ قادر بایزیدی


تنوع تدفین ایرانی باستان در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1402

10.30465/cpl.2023.45370.3206

سیروس نصراله زاده


تحلیل «گستاخی با حق‌تعالی» در داستان عمید خراسان به روایت عطار و مولوی با تکیه بر «نظریۀ نفی و اثبات»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

مجید فرحانی زاده


سیر تطور شخصیت روایی روباه در حکایت‌های حیوانات از قرن 3تا قرن 9 هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

مهسا شیرانی؛ مهبود فاضلی؛ نسرین فقیه ملک مرزبان


بررسی تصحیح لطائف‌التفسیر زاهد درواجکی؛ نمونۀ موردی سورۀ صافّات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

عبدالله رادمرد؛ اکبر حیدریان


جنگ‌افزارهای نویافته و ناشناخته در آداب‌الحرب و الشجاعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

حمید پولادی؛ حسین علیقلی‌زاده


چرخش استعاری «نهنگ» از حماسه تا عرفان (متون بررسی شده: گرشاسپ‌نامه، شاهنامه، آثار سنایی، عطار و مولوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

فواد مولودی؛ قادر بایزیدی


انواع طنزهای موقعیتی در شعر حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1402

10.30465/cpl.2024.44491.3186

قهرمان شیری


بررسی سیر حضور اسطورۀ ماهی در مهرپرستی، اوستا و متون پهلوی، متون حماسی و عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

زهرا عسگری


بررسی بن‌مایه‌های اسطوره‌ای آب در داستان‌های شفاهی مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

فاطمه سلطانی؛ حجت اله امیدعلی


مکتوباتِ صدی، یکی از منابع مکتوبات گیسودراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

محمّدصادق خاتمی؛ سلمان ساکت


کارکرد حقوقی، قانونی و قضایی آتشکده‌ها در شاهنامه فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

سمیه ارشادی


بررسی تطبیقی مفهوم عشق، عزلت و وحدت وجود در نگاه مولوی و اکهارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1402

مریم افشار طهرانی؛ علی اصغر حلبی؛ احمد خیالی خطیبی


ردیابی 81 رباعی منسوب به مولانا در منابع متقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1402

رحمان مشتاق مهر؛ مهناز نظامی عنبران


ضمیر سوم شخص مفرد «ای/ ـ‌ی» در برخی متون و گویش‌های ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

محسن صادقی


«نقش زنان در انتقال قدرت در خاندان کیانیان پس از عصر گشتاسپ»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1402

سیده معصومه فتوحی کوهساره


شکل گیری هویت قهرمانانة زنان در پرتو دو مفهوم عصمت و وفاداری در منظومه های فارسی شبه قارة هند (با تکیه بر دو منظومة پدماوت و راماین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

رعنا کیانی امنیه؛ محمّدرضا نصراصفهانی؛ مرتضی هاشمی