دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 22، پاییز و زمستان 1395 
2. راوی غیرقابل اعتماد در داستان شاه و کنیزک

صفحه 23-42

هیوا حسن پور؛ محمدحسن حسن زاده نیری؛ آزاده اسلامی