دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 26، شهریور 1397، صفحه 1-150 
تشخُّص ادبی در دیدگاه ادیبان مسلمان

صفحه 27-52

سید محسن حسینی وردنجانی؛ جواد مرتضایی؛ محمد رضا ترکی هرچگانی؛ مریم صالحی نیا


نقد کهن‌الگوی مادر مثالی در گرشاسب‌نامه

صفحه 111-137

پروین هاشم‌پور؛ احمد خواجه‌ایم؛ عباس محمدیان؛ علی تسنیمی