دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 27، پاییز و زمستان 1397 

علمی-پژوهشی

1. کارکرد ماورائی اسطوره در بخش اساطیری شاهنامه

صفحه 1-22

منیژه پور علی؛ محمد طاهری؛ حمید آقاجانی