دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 37، بهمن 1402 (پاییز و زمستان ) 

علمی-پژوهشی

نور و ظلمت در حکمت خسروانی با متافیزیک هانری کُربن و عرفان بایزید بسطامی

صفحه 1-26

10.30465/cpl.2022.40359.3068

فهیمه اسدی؛ افشار عزیزی دولت آبادی؛ لیلا مدیری؛ علیرضا فاطمی


معرّفی فرهنگِ مصرّحةالأسماء

صفحه 43-75

10.30465/cpl.2022.40111.3061

معصومه امینیان؛ فاطمه کوپا؛ حسین یزدانی؛ مرتضی حاجی مزدارانی


بررسی انتقادی نظام سه‌بنی ژرژ دومزیل در شاهنامه و مهابهارت

صفحه 231-259

10.30465/cpl.2023.41535.3105

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ فرخ حاجیانی


واکاوی نقش عواطف در فهم آثار هنری با تکیه بر مثنوی معنوی

صفحه 323-350

10.30465/cpl.2023.42068.3118

سید عباس حقایقی؛ سید ابوالقاسم حسین (ژرفا)؛ احمد شهدادی