دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 37، بهمن 1402 

علمی-پژوهشی

معرّفی فرهنگِ مصرّحةالأسماء

10.30465/cpl.2022.40111.3061

معصومه امینیان؛ فاطمه کوپا؛ حسین یزدانی؛ مرتضی حاجی مزدارانی


واکاوی نقش عواطف در فهم آثار هنری با تکیه بر مثنوی معنوی

10.30465/cpl.2023.42068.3118

سید عباس حقایقی؛ سید ابوالقاسم حسین (ژرفا)؛ احمد شهدادی


بررسی انتقادی نظام سه‌بنی ژرژ دومزیل در شاهنامه و مهابهارت

10.30465/cpl.2023.41535.3105

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ فرخ حاجیانی