دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 35، بهمن 1401 
تأثیر متون صوفیانۀ فارسی بر تفسیر ثمانیۀ خواجه‌محمد پارسا

صفحه 303-326

10.30465/cpl.2023.7287

محمدابراهیم مالمیر؛ غلامرضا سالمیان؛ سهیل یاری گلدره


« صکوک‌الدلیل حماسه‌ای مضحک به تقلید از شاهنامه »

صفحه 347-370

10.30465/cpl.2023.6844

بشیر نیکدل کلاشمی؛ علی پدرام میرزایی؛ پروین تاج بخش؛ حسین یزدانی؛ ایوب مرادی