دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 34، بهار و تابستان 1401 

علمی-پژوهشی

1. تأملی در کلمات‌الشعرا

عباس بگ‌جانی؛ سید محمد صاحبی


6. تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش

10.30465/cpl.2021.6519

زهرا روحانی راوری؛ حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ مصطفی موسوی راد


7. بازشناسی معنای عشق در گفتمان قصه بلند عامیانه داراب‌نامه طرسوسی

عاطفه نیکخو؛ مصطفی صدیقی؛ فرامرز خجسته؛ سکینه عباسی


10. بررسی سبک‌شناسانه‌ی فرایندهای فن مناظره بر اساس نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی

زهرابتول باقریان هکانی؛ یحیی طالبیان؛ غلامرضا مستعلی پارسا


11. حکمت خسروانی در شاهنامه

10.30465/cpl.2021.6755

کاظم دزفولیان؛ آمنه عرفانی فرد