دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 34، مرداد 1401 (بهار و تابستان) 
گواه‌نمایی در شاهنامه

صفحه 87-122

10.30465/cpl.2022.7772

مریم بختیاری؛ مهدی نیک منش؛ نسرین فقیه ملک مرزبان


حکمت خسروانی در شاهنامه

صفحه 247-281

10.30465/cpl.2021.6755

کاظم دزفولیان؛ آمنه عرفانی فرد


تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش

صفحه 283-317

10.30465/cpl.2021.6519

زهرا روحانی راوری؛ حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ مصطفی موسوی