دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 34، مرداد 1401 

علمی-پژوهشی

تأملی در کلمات‌الشعرا

10.30465/cpl.2022.5859

عباس بگ‌جانی؛ سید محمد صاحبی


تحلیل شخصیت‌ رستم و اسفندیار بر اساس عنصر کشمکش

10.30465/cpl.2021.6519

زهرا روحانی راوری؛ حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ مصطفی موسوی


حکمت خسروانی در شاهنامه

10.30465/cpl.2021.6755

کاظم دزفولیان؛ آمنه عرفانی فرد


گواه‌نمایی در شاهنامه

10.30465/cpl.2022.7772

مریم بختیاری؛ مهدی نیک منش؛ نسرین فقیه ملک مرزبان